Bilim Ağacı Vakfı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

BİLİM AĞACI VAKFI olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden BİLİM AĞACI VAKFI (“Vakıf”) tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerimiz kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri Kanunun 10uncu maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni kapsamında kişisel veri, KVKK’da tanımlandığı şekliyle; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamında kullanılmıştır. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan ad, soyad, T.C kimlik numarası, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf, eğitim bilgisi, cinsiyet bilgisi, medeni durum bilgisi, meslek bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, vatandaşlık bilgisi, sağlık bilgisi, engellilik durumu, finansal bilgiler (gelir ve gider bilgisi), malvarlığı bilgisi, araç tescil bilgileri, sabıka kaydı bilgisi, aile üyelerinin kimlik bilgileri, aile üyelerinin eğitim bilgileri, aile üyelerinin medeni hal bilgileri, aile üyelerinin meslek bilgileri, aile üyelerinin sigorta bilgisi, aile üyelerinin iletişim bilgileri, aile üyelerinin finansal bilgileri (gelir ve gider bilgisi), aile üyelerinin malvarlığı bilgisi, burs ve kredi durumu bilgisi gibi bilgilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemleri ve hukuki sebebi ile bütün bunlara ilişkin haklarınızı aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

 1. a) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

BİLİM AĞACI VAKFI tarafından toplanan kişisel verileriniz, Vakıf tarafından yürütülen hizmetlerin etkinliği, hizmetlerden fayda sağlanması, mevzuatta ve Vakıf iç politika/yönergelerinde olası değişikliklerin gerektiğinde sizlere bildirilmesi, kurumsal iletişim süreçleri, İş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin oluşturulması ve yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla KVKK’nın ilgili maddelerine uygun olarak otomatik olan veya olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verilerinizin saklanması için sebeplerin ortadan kalkması ve/veya hukuken daha uzun süre tutulmaları imkânının bulunmaması halinde kişisel verileriniz mevzuata uygun şekilde silinmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

BİLİM AĞACI VAKFI tarafından toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak BİLİM AĞACI VAKFI’nın tedarikçilerine, iş ortaklarına, yetkili kurum ve kuruluşlara ve ile ve ilgili diğer üçüncü kişilere aktarılabilir. Ayrıca kişisel verileriniz hukuki nedenlerle talep edilmesi veya ihtiyaç doğması halinde kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde paylaşılabilecektir.

 1. c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz BİLİM AĞACI VAKFI’nın faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik çeşitli hukuki sebeplerle yürütülen çalışmalar başta olmak üzere fiziki veya elektronik ortamdan toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi sebebiyle, tarafımıza veya işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere bildirildiği son şekliyle doğruluğu ve güncelliği korunarak işlenmektedir.

 1. d) Kişisel Verilerin İşlenme Süreleri

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği yasal süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürelerin bitiminden sonra ilgili verilerin BİLİM AĞACI VAKFI tarafından daha uzun bir süre işlenmesini gerektiren herhangi bir hukuki sebep bulunması halinde, kişisel verileriniz bu süre boyunca işlenmeye devam edecektir. Aksi halde yasal sürenin sonunda kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. e) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güvenlik Önlemleri

BİLİM AĞACI VAKFI, kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini, verilerinize hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin korunmasını gereğince sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. f) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtiriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’a uygun şartlar altında, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan bütün bu haklarınızı kullanmak ve ilgili politikalarımıza ilişkin daha fazla bilgi edinmek için BİLİM AĞACI VAKFI’nın info@bilimagaci.org.tr adresi üzerinden e-posta yoluyla, Konutkent Mh. 3028. Cad. SMK Tower No:6 Kat:3 Daire:11/ANKARA adresine göndereceğiniz yazılı talebinizle veya KVKK Başvuru Formu üzerinden talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak ileteceğiniz başvuruda; taleplerinizin açık olması ve başvurunuzun teyit edilebilmesi ve sürecin ilerletilebilmesi için kimlik ve iletişim bilgilerinizle iletilmesi gerekmektedir. Başvuruyu, üçüncü bir kişi adına iletiyorsanız temsile yetkili olduğunuzu belgelendirmeniz gerekmektedir. Bu husustaki talep ve başvurularınıza mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Cevabın hazırlanması veya iletilmesi işleminin ayrıca bir maliyete konu olması hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği ücretler başvurucuya yansıtılabilir.

BİLİM AĞACI VAKFI, işbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuattaki olası değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarındaki değişiklikler doğrultusunda her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

BİLİM AĞACI VAKFI


E-posta: info@bilimagaci.org.tr
Telefon: 0312 235 35 82
Adres: Konutkent Mh. 3028. Cad. SMK Tower No:6 Kat:3 Daire:11/ANKARA

Keşfet

İletişim

Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 Kat: 2 , 06810 SMK Kule
Çankaya / ANKARA

Sosyal Medya

Sosyal Medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.