Bilim Ağacı Vakfı Resmi Senedi

BÖLÜM I – KURULUŞ HÜKÜMLERİ

1.        Madde – Vakfın Adı

Vakfın adı ”Bilim Ağacı Vakfı”dır. Bilim Ağacı Vakfı bu senette kısaca “Vakıf” olarak anılacaktır.

2.        Madde – Vakfın Merkezi

Vakfın merkezi Ankara’dadır. Adresi; SMK Kule Konutkent Mah. 3028 Cad No:6 Kat: 2 06810/ANKARA’dır.

Vakıf Başkanı tarafından alınacak karar doğrultusunda Vakfın merkezinin ve adresinin değiştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler kurulması mümkündür.

3.        Madde – Vakfın Amacı

Bilim Ağacı Vakfı’nın kuruluş felsefesi temelinde; evrensel değerler, laiklik, akılcılık ve bilimin en gerçek yol gösterici olduğu düşüncesi yatar. Bilim Ağacı Vakfı ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan gelişmiş bir toplum olabilmek ve insanlığın öncelikli sorunlarını çözebilmek için eğitim sisteminin bilimsel temeller üzerine kurulması ve paydaşlarına fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine inanır. Bu bakış açısıyla, Bilim Ağacı Vakfı’nın amacı; insanlar arasında dil, inanç, ırk, cinsiyet vb. hiçbir ayrım yapmaksızın aklı ve vicdanı hür, demokrasiyi özümsemiş, bilimi kendisine rehber edinmiş, biat etmeyen, yeniliklere açık, yaratıcı, çevre bilinci, sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, öz güveni, öz saygısı ve etik değerleri yüksek, yaşamı anlamlandırabilen ve değer katan bireylerin kişisel gelişimine ve böyle yüksek vasıflı bireylerin topluma kazandırılmasına hizmet edecek kurum ve altyapıların oluşum ve gelişimine katkı sağlamaktır.

4.        Madde – Vakfın Faaliyetleri

Bilim Ağacı Vakfı yukarıdaki amacını gerçekleştirmek için elindeki imkanlar ölçüsünde tüm topluma katkı sağlamak ve hizmet sunmak arzusuyla kurulmuş olmakla birlikte imkanlarının etkin kullanımı için öncelikli hedef kitlesini sırasıyla (1) öğrenciler ve ebeveynler, (2) eğitimci, araştırmacı ve akademisyenler ile (3) eğitim, bilim, teknoloji ve girişimcilik alanında etkin konumdaki karar vericiler olarak belirlemiştir. Bilim Ağacı Vakfı amacını gerçekleştirmek için vakfın amacı ve değerlerine uygun konu ve alanlarda;

 • Her seviyeden öğrenciye yönelik kurs, rehberlik, saha ve atölye çalışmaları, teknik gezi, mezun buluşmaları, eğitim materyali temin etme, staj yeri ve yurt imkanı bulma gibi eğitim-öğrenim süreçlerini tamamlayıcı ve destekleyici hizmetler ve imkanlar sunabilir.
 • Belirlediği önceliklere göre karşılıklı, karşılıksız veya koşullu burs verebilir.
 • Bursiyerleri öncelikli olmak üzere, öğrencilerin konser, sergi, fuar, kongre, mesleki ağlarla buluşma, doğa kampı vb. sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki ve akademik etkinliklere katılmalarına destek olabilir, benzeri etkinlikleri düzenleyebilir.
 • Bursiyerleri öncelikli olmak üzere, öğrencilere dönük kariyer planlama ve kişisel gelişme katkı sağlamak için mentorluk, rehberlik ve danışmanlık imkanları sunabilir, bu türden katkı sağlamak isteyenlerle öğrenci ve ebeveynlerini buluşturabilir.
 • Üniversite ve araştırma merkezleri ile okul öncesi, ilk ve orta öğrenim seviyesinde okullar kurabilir. Yüksek öğrenim öğrenci yurdu işletebilir. Vakıf yönetimince uygun görülen kurulmakta olan veya mevcut eğitim ve araştırma kurumlarına ayni ve nakdi destek sağlayabilir.
 • Bilim parkı, bilim eğlence merkezleri, sanat atölyeleri gibi katılımcılarının farkındalık, yaratıcılık ve sanatsal becerilerini geliştirecek projeler yapabilir, ortak paylaşımlı tesisler kurup işletebilir.
 • Genç araştırma görevlileri ve doktora öğrencileri öncelikli olmak üzere, bilim insanlarının araştırma, tez, gezi, bilimsel kongre, fuar katılımı gibi akademik faaliyetleri için ayni ve nakdi destek sağlayabilir.
 • Öğretmen ve öğretmen adayları için eğitim etkinlikleri düzenleyebilir, müfredat ve ders materyali geliştirme çalışmaları yapabilir veya uygun bulduğu çalışmaları destekleyebilir.
 • Ticari ve sosyal girişimciliği desteklemek için kuluçka merkezi, kitlesel fonlama platformu, girişim ve çekirdek sermayesi fonu kurup işletebilir.
 • Eğitim, bilim, teknoloji ve girişimcilik başta olmak üzere çeşitli konularda tavsiyelerde bulunmak, karşılaştırma ve değerlendirme yapmak, ölçmek, iyi örnek ve uygulamaları irdelemek amacıyla, uzmanlar, bilim insanları, iş insanları vb. nitelikli katkı sağlayıcılar eşliğinde politika, analiz, tahmin, uzgörü vb. çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir. Bu çalışmaların sonuçlarını ilgili karar vericiler ve kamuoyuyla paylaşabilir. Gerekirse, bu faaliyeti sürekli hale getirmek için bir örgütsel birim veya kurum kurabilir.
 • Yarışmalar düzenleyebilir ve ödüller verebilir.
 • Seminer, panel, çalıştay, arama konferansı, fuar, ağaç dikme, sahil temizleme gibi sürdürülebilir çevre bilincinin oluşumuna hizmet edecek etkinlikler vb. yapabilir ve yapılanlardan uygun bulduklarını destekleyebilir.
 • Kitap, dergi, rapor, derleme gibi her türlü süreli ve süresiz yayın çıkartabilir. Radyo ve televizyon programları dahil her türlü görsel ve işitsel içerikler hazırlayabilir, bunları uygun basılı ve elektronik medyada yayınlayabilir ya da yayınlatabilir.

5.        Madde – Vakfın Hukuki Durumu ve İşlem Yetkisi

 • Vakıf, 4271 sayılı Kanunda belirtilen teftiş makamları denetimine tabi; tüzel kişiliği haiz bağımsız bir kurumdur. Bu sıfatla Vakıf, amacını yerine getirmeye ve menfaatlerini korumaya yönelik her türlü tasarrufta bulunabilir.
 • Vakıf, amacını yerine getirmek için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren taşınmaz malları veya gelirlerini kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla, yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla edindiği veya üzerinde hak sahibi olduğu taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, yardım almaya, etmeye, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesi için yararlı veya gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri her türlü sözleşmeyi yapmaya yetkilidir.
 • Vakıf, amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer kurumlarla işbirliği yapabilir, karşılıklı parasal yardım, araç-gereç, eleman, bilgi desteği ve temini gibi her türlü yardımlaşmada bulunabilir.

6.             Madde – Vakfın Malvarlığı

 • Vakfın kuruluştaki malvarlığı, kurucunun vakfettiği ……..Türk Lirasıdır.
 • Vakfın kurulmasından sonra gerçek ve tüzel kişiler tarafından bağışlanacak her türlü para, mal ve haklar Vakıf Başkanı kararı ile kabul edilerek yukarıda yazılı Vakıf mamelekine ilave edilecektir. Vakıf Başkanı dilerse bu yetkisini Yönetim Kuruluna devredebilir.

BÖLÜM II – YÖNETİM HÜKÜMLERİ

7.        Madde – Vakfın Yönetim Biçimi ve Organları

Vakıf en üst düzeyde Vakıf Başkanı tarafından yönetilir ve temsil edilir. Vakıf organları şunlardır;

 1. Vakıf Başkanı
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetçi

8.        Madde – Vakıf Başkanı

 • Vakfın yönetim şekli Vakıf Başkanlığı ile yönetimdir.
 • Vakıf Başkanı, ……….. TC Kimlik No’lu Mustafa ATİLLA’dır.
 • Vakıf Başkanı, alacağı karar ile Vakfın Yönetim şeklini Mütevelli Heyeti ile yönetim olarak değiştirebilir ve heyete uygun gördüğü kişileri seçebilir. Bu durumda Vakıf Başkanlığı organı Mütevelli Heyeti organı olarak değiştirilecektir. Vakıf Senedinde ilgili değişiklikler işbu senedin 18. Maddesinde belirtilen usule göre yapılacaktır.
 • Yönetim şeklinin Mütevelli Heyet ile yönetim olarak değiştirilmesi durumunda Vakıf Başkanı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görevine devam eder.
 • Vakıf Başkanlığının istifa, ölüm yahut başka bir nedenle boşalması halinde Vakıf Başkanının notere teslim ettiği kapalı zarf içerisindeki kişi/kişiler yeni Vakıf Başkanı veya Mütevelli Heyeti olarak göreve başlar.
 • Vakıf Başkanı veya Mütevelli Heyeti tarafından üye seçiminin imkansız olduğu durumlarda Yönetim Kurulu, oybirliği ile Vakıf Başkanını veya Mütevelli Heyetini seçer.
 • Vakıf Başkanı yönetim şeklinin yukarıda sayılan sebeplerle Mütevelli Heyeti yönetim şekli olarak değişmesi halinde Mütevelli Heyeti, işbu senette Vakıf Başkanı için belirtilen düzenlemelere tabi olacaktır.
 • Vakıf Başkanlığı ile yönetim şeklinde Vakıf Başkanı, tek başına karar alabilecektir. Vakfın Mütevelli Heyeti ile yönetilmesi halinde, heyet üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Mütevelli Heyeti Başkanının oy verdiği tarafın kararı kabul edilecektir.

9.             Madde – Vakıf Başkanının Görev ve Yetkileri

 • Vakıf Başkanı, Vakfın en yüksek karar organıdır. Vakıf Başkanının görev ve yetkileri şunlardır;
 1. Vakfın amacının gerçekleştirilmesine çalışmak,
 2. Yönetim Kurulunu ve Denetçiyi seçmek ve bunların görevlerine son vermek,
 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve Denetçi tarafından hazırlanan denetim raporlarını incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç yönergelerini aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Genel Müdürü, Genel Müdürün maaşını ve özlük haklarını belirlemek,
 7. Vakfın organlarında görev alan kişilere huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve verilecekse miktarını belirlemek,
 8. İlgili bütçe yılında Vakıf tarafından verilebilecek azami burs ve bağış miktarını belirlemek,
 9. Uygun göreceği kişi, kurum ve organizasyonlara maddi destek verilmesine karar vermek,
 10. Resmi Senedin 5. Maddesinde yer alan işlem ve tasarruflar hakkında karar almak ve bu doğrultuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 11. Gerektiği takdirde Vakıf Senedinde değişiklikler yapmak,
 12. Vakfın feshi ve tasfiye sürecine karar vermek
 • Vakıf Başkanı, alacağı karar ile uygun gördüğü yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilir ve devrettiği yetkilerini geri alabilir.
 • Vakıf Başkanı, alacağı karar ile vakfın organları ve diğer organizasyonlarına görev atayabilir.

10.    Madde – Yönetim Kurulu

 • Yönetim Kurulu, Vakfın Kuruluşundan sonra Vakıf Başkanı tarafından seçilecek, biri Genel Müdür olmak üzere, 6 Asıl 2 yedek üyeden oluşur.
 • Vakıf Başkanı, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini ve bu üyelerin sayılarını değiştirebilir. Yönetim Kurulu üye sayısında yapılacak değişiklik, işbu senedin 18. Maddesinde belirtilen usule göre yapılacaktır.
 • Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikten sonra yapacakları ilk toplantı ile başkan, başkan vekili ve yeteri kadar başkan yardımcısını belirleyeceklerdir. Ancak Vakıf Başkanı, Yönetim Kurulunda görev alması durumunda Yönetim Kurulu Başkanı olur.
 • Genel Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir ancak Yönetim Kurulu Başkanı olamayacaktır.
 • Yönetim Kurulu, en az 3 ayda bir toplanır. Ayrıca, Vakıf Başkanının, Yönetim Kurulu Başkanının ya da üye tam sayısının salt çoğunluğunun çağrısı üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir.
 • Yönetim Kurulu, üye tam sayısının oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının oy verdiği tarafın kararı kabul edilecektir. Alınan kararlar karar defterine yazılarak imzalanır.

11.    Madde – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, Vakfın idare, icra ve temsil organıdır. Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Vakfın amacının gerçekleşmesine çalışmak ve bu doğrultuda Vakıf Başkanına teklifte bulunmak,
 2. Vakıf Başkanının kararı ve izni doğrultusunda Vakıf amacına uygun kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, yapmak, taşınmaz almak, satmak veya bağışlamak, Vakıf taşınmazları üzerinde yasalara uygun her türlü tasarrufta bulunmak,
 3. Şirket kurmak, ortak olmak ve ortaklıktan ayrılmak,
 4. Vakfın yıllık araştırma ve faaliyet raporunu hazırlamak,
 5. Yıllık bütçeyi hazırlamak ve Vakıf Başkanına sunmak
 6. Vakıf Başkanının kabul ettiği yıllık bütçeyi uygulamak,
 7. Vakfın hukuki menfaatlerini korumak, her türlü hukuki ve cezai yollara başvurmak, davalar ve icra takipleri açmak, aleyhe açılanları takip etmek, sulh, feragat, kabule karar vermek gibi, en geniş anlamda hukuki işlemlerin takibi amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti almak,
 8. Vakıfta çalışacak personelin çalışma düzeni, ücretleri, işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirlemek,
 9. Uygun gördüğü yetkilerini Genel Müdüre aktarmak,
 10. Vakfın amacına uygun komiteler kurmak, kurulan Komite yöneticilerini atamak ve Komitelerce tavsiye edilecek uzman kişilerin komitelerde görev almasına ve faaliyetlerin yapılmasına karar vermek,
 11. Vakfın işleyişi için gerekli iç mevzuat oluşturmak ve düzenlemek,
 12. Vakfın amacı doğrultusunda belirlenen konularda yarışmalar yapılmasına ve ödüller verilmesine karar etmek,
 13. İlgili mevzuat, Vakıf Senedi ve Vakıf iç Yönergesinde başkaca bir organa verilmemiş diğer görevleri yerine getirmek.
 14. Vakıf Başkanı tarafından belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

12.    Madde – Denetim

 • Vakfın denetim organı, kuruluştan sonra Vakıf Başkanı tarafından atanacak bir Denetçiden oluşur.
 • Vakıf Başkanı, alacağı karar ile Denetçiyi değiştirebilir veya sayısını artırarak bir Denetim Kurulu oluşturabilir. Değişiklik, işbu senedin 18. Maddesinde belirtilen usule göre yapılacaktır.
 • Denetim organının kurul olması durumunda; Üyelerden biri Vakıf Başkanı tarafından Denetim Kurulu Başkanı olarak atanır. Bu durumda Denetim Kurulu, en az 3 ayda bir toplanır. Ayrıca, Vakıf Başkanı, Denetim Kurulu Başkanı ya da Denetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.
 • Denetim Kurulu, üye tam sayısının oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Denetim Kurulu Başkanı’nın oy verdiği tarafın kararı kabul edilecektir.
 • Denetçi veya Denetim Kurulu ilgili mali yıl içerisinde her 3 ayda bir denetim raporu hazırlayıp Vakıf Başkanı’na sunar.

13.    Madde – Denetçinin/Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 • Denetçi veya Denetim Kurulu Vakfın mali denetiminden sorumludur.
 • Denetçi veya Denetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
 1. Toplantılarında Vakfın gelir ve giderleri ile kayıt ve defterlerini inceleyip sonuçlarını Vakıf Başkanına sunmak,
 2. Vakıf Başkanının talebi üzerine Vakfın Yönetim Kurulu, faaliyetleri, organizasyonları, şirketleri ve harcama yapmaya yetkili birimleri üzerinde mali denetim gerçekleştirmek,
 3. Vakıf Başkanı tarafından belirlenen diğer denetim görevlerini yerine getirmek.

14.    Madde – Genel Müdür

 • Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamak ile görevli ve idari işlerden sorumlu en üst yöneticidir.
 • Genel Müdür, Vakıf Başkanı tarafından belirlenir.
 • Genel Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

15.    Madde – Genel Müdür Görev ve Yetkileri

Genel Müdürün görevi şunlardır;

 1. Yönetim Kurulu ve Vakıf Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve kendisine devredilen yetkileri kullanmak,
 2. Vakfın amacını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ölçüde harcama yapmak,
 3. Yönetim Kurulu ile Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Komiteler arasındaki ilişkiyi organize etmek,
 4. Komiteler arasındaki eş güdümü sağlamak,
 5. Komitelerin işleyişini ve çalışma düzenlerini denetlemek,
 6. Komitelerce alınan kararları Yönetim Kuruluna sunmak.
 7. Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

 

BÖLÜM III – MALİ HÜKÜMLER

16.    Madde – Vakfın Gelirleri

 • Vakfın amacına uygun her türlü ölüme bağlı olan ya da olmayan şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar,
 • Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
 • İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler ve yapılacak bağışlar
 • Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler
 • Diğer gelirler

17.    Madde – Vakfın Mali Uygulamaları ve Hesap Dönemi

 • Vakıf, bilanço hükümlerine göre defter tutacaktır.
 • Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır ancak ilk hesap dönemi tescil tarihi ile o yılın sonuna kadar olan süredir.
 • Vakıf Başkanı, alacağı karar ile gerektiğinde hesap dönemini değiştirmeye yetkilidir.

 

BÖLÜM IV – GENEL HÜKÜMLER

18.    Madde – Resmi Senette Değişiklik

 • Resmi senette yapılacak değişiklikler, Vakıf Başkanı tarafından verilecek karar ile yapılır.
 • Vakıf Başkanlığı yönetim şeklinin Mütevelli Heyeti ile yönetim olarak değiştirilmesi halinde Mütevelli Heyeti, resmi senette değişikliğe ilişkin kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alacaktır.

19.    Madde – Vakfın Tasfiyesi

 • Vakfın amacının yerine getirmesinin imkansız hale gelmesi ya da Vakfın devamının fayda sağlamayacağına kanaat getirilmesi durumunda Vakıf Başkanı veya Mütevelli Heyeti, Vakfın tasfiyesine karar verebilir.
 • Vakıf Başkanı veya Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu, Vakfın tasfiye sürecinde Tasfiye Heyeti olarak görevine devam eder.
 • Vakfın tasfiye edilip tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra hazırlanacak dağılma bilançosunda çıkacak bakiye kurucu Vakıf Başkanı hayatta ise onun uygun göreceği benzer amaçlı kuruluş veya kuruluşlara devredilir.
 • Vakfın tasfiyesi aşamasında kurucu Vakıf Başkanı hayatta değil ise, bakiyenin devredileceği kuruluş veya kuruluşlar, varsa kurucu Vakıf Başkanı’nın notere teslim ettiği kapalı bir zarf içerisinde belirttiği kuruluş veya kuruluşlardır. Böyle bir zarfın notere teslim edilmemiş olması veya noterdeki zarf içinde belirtilmiş kuruluşların bu tasfiye bakiyesini almalarının hukuken veya fiilen imkansız olması durumunda, Tasfiye Heyetinin hayatta olan üyeleri tasfiye bakiyesinin devredileceği benzer amaçlı kuruluş veya kuruluşları belirler.

20.    Madde – Hüküm Eksikliği

Vakıf Senedinde ve Vakıf iç mevzuatında düzenleme bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu, Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri ve ilgili yasal mevzuat uygulanır.

Geçici Madde 1

Vakfın tescil tarihinden itibaren Mustafa ATİLLA Vakıf Başkanı olarak göreve başlayacaktır. Vakfın Kurucu Yönetim Kurulu, aşağıda adları yazan üyelerden oluşmuştur.

Asıl Üyeler

 • Mustafa ATİLLA
 • Ömür DEMİR KIZILARSLAN
 • Murat GÜVEN
 • Veysi İŞLER
 • Metin KÖKSAL
 • Meltem TÜRKOĞLU

Yedek Üyeler

 • Tacettin CAN
 • Şerafettin Nezih KULEYİN

Geçici Madde 2

Vakfın kuruluş süreci ve tescil işlemleri için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Vakfın Kurucusu Mustafa ATİLLA’ya vekaleten Av. Tunahan SANDALLI yetkilendirilmişti

İletişim

Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 Kat: 2 , 06810 SMK Kule
Çankaya / ANKARA

Sosyal Medya

Sosyal Medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.