Kuruluş Felsefesi

Bilim Ağacı Vakfı’nın kuruluş felsefesi temelinde; evrensel değerler, laiklik, akılcılık ve bilimin en gerçek yol gösterici olduğu düşüncesi yatar. Bilim Ağacı Vakfı ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan gelişmiş bir toplum olabilmek ve insanlığın öncelikli sorunlarını çözebilmek için eğitim sisteminin bilimsel temeller üzerine kurulması ve paydaşlarına fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine inanır.

Amacımız

Bilim Ağacı Vakfı’nın amacı; insanlar arasında dil, inanç, ırk, cinsiyet vb. hiçbir ayrım yapmaksızın aklı ve vicdanı hür, demokrasiyi özümsemiş, bilimi kendisine rehber edinmiş, biat etmeyen, yeniliklere açık, yaratıcı, çevre bilinci, sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, öz güveni, öz saygısı ve etik değerleri yüksek, yaşamı anlamlandırabilen ve değer katan bireylerin kişisel gelişimine ve böyle yüksek vasıflı bireylerin topluma kazandırılmasına hizmet edecek kurum ve altyapıların oluşum ve gelişimine katkı sağlamaktır.

Hedef Kitle

Bilim Ağacı Vakfı bu amacını gerçekleştirmek için elindeki imkanlar ölçüsünde tüm topluma katkı sağlamak ve hizmet sunmak arzusuyla kurulmuş olmakla birlikte imkanlarının etkin kullanımı için öncelikli hedef kitlesini sırasıyla (1) öğrenciler ve ebeveynler, (2) eğitimci, araştırmacı ve akademisyenler ile (3) eğitim, bilim, teknoloji ve girişimcilik alanında etkin konumdaki karar vericiler olarak belirlemiştir.

Faaliyetler

Bilim Ağacı Vakfı amacını gerçekleştirmek için vakfın amacı ve değerlerine uygun konu ve alanlarda;

Her seviyeden öğrenciye yönelik kurs, rehberlik, saha ve atölye çalışmaları, teknik gezi, mezun buluşmaları, eğitim materyali temin etme, staj yeri ve yurt imkanı bulma gibi eğitim-öğrenim süreçlerini tamamlayıcı ve destekleyici hizmetler ve imkanlar sunabilir.

Belirlediği önceliklere göre karşılıklı, karşılıksız veya koşullu burs verebilir.

Bursiyerleri öncelikli olmak üzere, öğrencilerin konser, sergi, fuar, kongre, mesleki ağlarla buluşma, doğa kampı vb. sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki ve akademik etkinliklere katılmalarına destek olabilir, benzeri etkinlikleri düzenleyebilir.

Bursiyerleri öncelikli olmak üzere, öğrencilere dönük kariyer planlama ve kişisel gelişme katkı sağlamak için mentorluk, rehberlik ve danışmanlık imkanları sunabilir, bu türden katkı sağlamak isteyenlerle öğrenci ve ebeveynlerini buluşturabilir.

Üniversite ve araştırma merkezleri ile okul öncesi, ilk ve orta öğrenim seviyesinde okullar kurabilir. Yüksek öğrenim öğrenci yurdu işletebilir. Vakıf yönetimince uygun görülen kurulmakta olan veya mevcut eğitim ve araştırma kurumlarına ayni ve nakdi destek sağlayabilir.

Bilim parkı, bilim eğlence merkezleri, sanat atölyeleri gibi katılımcılarının farkındalık, yaratıcılık ve sanatsal becerilerini geliştirecek projeler yapabilir, ortak paylaşımlı tesisler kurup işletebilir.

Genç araştırma görevlileri ve doktora öğrencileri öncelikli olmak üzere, bilim insanlarının araştırma, tez, kitap,gezi, bilimsel kongre, fuar katılımı gibi akademik faaliyetleri için ayni ve nakdi destek sağlayabilir.

Öğretmen ve öğretmen adayları için eğitim etkinlikleri düzenleyebilir, müfredat ve ders materyali geliştirme çalışmaları yapabilir veya uygun bulduğu çalışmaları destekleyebilir.

Ticari ve sosyal girişimciliği desteklemek için kuluçka merkezi, kitlesel fonlama platformu, girişim ve çekirdek sermayesi fonu kurup işletebilir.

Eğitim, bilim, teknoloji ve girişimcilik başta olmak üzere çeşitli konularda tavsiyelerde bulunmak, karşılaştırma ve değerlendirme yapmak, ölçmek, iyi örnek ve uygulamaları irdelemek amacıyla, uzmanlar, bilim insanları, iş insanları vb. nitelikli katkı sağlayıcılar eşliğinde politika, analiz, tahmin, uzgörü vb. çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir. Bu çalışmaların sonuçlarını ilgili karar vericiler ve kamuoyuyla paylaşabilir. Gerekirse, bu faaliyeti sürekli hale getirmek için bir örgütsel birim veya kurum kurabilir.

Yarışmalar düzenleyebilir ve ödüller verebilir.

Seminer, panel, çalıştay, arama konferansı, fuar, ağaç dikme, sahil temizleme gibi sürdürülebilir çevre bilincinin oluşumuna hizmet edecek etkinlikler vb. yapabilir ve yapılanlardan uygun bulduklarını destekleyebilir.

Kitap, dergi, rapor, derleme gibi her türlü süreli ve süresiz yayın çıkartabilir. Radyo ve televizyon programları dahil her türlü görsel ve işitsel içerikler hazırlayabilir, bunları uygun basılı ve elektronik medyada yayınlayabilir ya da yayınlatabilir.

Keşfet

İletişim

Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 Kat: 2 , 06810 SMK Kule
Çankaya / ANKARA

Sosyal Medya

Sosyal Medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.