Gönüllü Burs Yönergesi

BÖLÜM 1 – AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

1.1 Amaç

Bilim Ağacı Vakfı Yurtiçi Burslar Yönergesi’nin (Yönerge) amacı, Bilim Ağacı Vakfı (Vakıf) Kuruluş Senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda Türkiye’deki eğitim kurumlarında eğitim ve öğrenim gören öğrencilere verilecek burslarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

1.2 Kapsam

Bu yönerge, Türkiye’deki eğitim kurumlarında eğitim ve öğrenim gören öğrencilere verilecek burslarla ilgili duyuruların yapılması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, bursiyerlerin seçilmesi ve izlenmesi, bursların ödenmesi, askıya alınması ve kesilmesiyle ilgili usul ve esaslarla bu süreçte vakıf adına görevli kişi ve birimlerin yetki ve sorumluluklarını kapsar.

1.3 Tanımlar

a. Burs: Bilim Ağacı Vakfı tarafından karşılıksız olarak verilen maddi desteği

b. Yönetim Kurulu: Bilim Ağacı Vakfı Yönetim Kurulunu,

c. Komite: Bilim Ağacı Vakfı Burs Komitesini,

d. Vakıf Senedi: Vakfın kuruluşunu ve tescilini gösteren resmi belgeyi,

e. Yönerge: İşbu Burs Yönergesini,

f. Bursiyer: Bu yönetmelik hükümlerine göre burs için başvuran ve/veya burs almaya hak kazanmış ya da almakta olan kişiyi,

g. Eğitim/Öğretim Kurumu: Türkiye hudutları dâhilinde her seviyede örgün eğitim veren eğitim ve öğretim kurumlarını,

h. Komite sekreteri: Burs komitesi sekretarya işlerini yöneten görevliyi, ifade eder.

BÖLÜM 2 – BURSLARIN KAPSAMI, SÜRESİ ve KOŞULLARI

2.1 Burslar

Her yıl verilecek bursların miktarı, kapsamı, koşulları, bursların ödeme şekli, zamanı, burs verilecek öğrenci sayısı ve gerekli görüldüğünde eğitim kurumları, branş ve öğrenim seviyesi gruplarına için tahsis edilecek kontenjanlar Yönetim Kurulunca belirlenir ve Vakfın sosyal medya hesapları ve web sitesinde duyurulur.

2.2 Gönüllü Bursu

Bilim Ağacı Vakfı aracılığıyla burs vermek isteyen gönüllülerin verebilecekleri bursları ifade eder. Gönüllülerin vermek isteyeceği burslar bu yönetmelikteki usul ve esaslara göre verilir ve takip edilir.

2.3 Burs Verilebilecek Kişiler

2.3.1 Burslar, evrensel değerleri özümsemiş, Atatürk ilkelerine bağlı, laik düşünceli, ahlaklı, karakteri ve milli duyguları sağlam ve başarılı öğrencilere verilir.

2.3.2 Bursiyerlerin mali olanakları kısıtlı, bekar, T.C. vatandaşı olmaları esastır. Vakıf çok özel durumlarda ve Vakfın ekonomik imkanlarının izin vermesi durumunda Türkiye’de eğitim/öğrenim gören kısıtlı sayıda yabancı öğrenciye burs verebilir.

2.3.3 Burs başvurusu yapan adayların başka kurum ve kuruluşlardan burs, öğrenim kredisi, yardım gibi başka bir katkı almış veya almakta olması burs almalarına engel değildir. Ancak bu bilgi başvuru aşamasında eksiksiz olarak sunulmalıdır. Eğer kişi Bilim Ağacı Vakfından burs almaya hak kazanmış ve işbu maddedeki durumunda bir değişiklik bursun tahsis edilmesi sonrasında gerçekleşti ise bursiyer bu bilgiyi en geç 15 gün içinde Vakfa yazılı olarak bildirmelidir. Komite bu durumdaki bursiyerlerin durumunu yeniden değerlendirmeye alabilir.

2.3.4 Burs başvurusu yapan öğrencinin zorunlu staj dışında kazanç getiren herhangi bir işte çalışmaması esastır.

2.4 Bursun Süresi ve Devamlılığı

2.4.1 Burs, öğrencinin gerekli kriterleri sağlamaya devam etmesi ve işbu yönergede belirlenmiş burs iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması şartıyla okulundan mezun olana kadar devam eder. Maksimum burs süresi her halükarda öğrencinin kayıtlı olduğu okulun standart öğrenim süresi ile sınırlıdır.

2.4.2 Bursu devam eden öğrenciler her öğrenim dönemi sonunda Transkript belgesini vakfa iletmekle yükümlüdür.

2.4.3 Bölüm veya okul değiştiren öğrenciye bursun devamına Komite karar verir.

2.4.4 Öğrencinin bursiyer olarak kabul edilmesi halinde, ilgili kurumun eğitime başladığı tarihten önce olmamak koşuluyla başvuru tarihinden itibaren burs bağlanması esastır. Ara dönem başvuruları alınması ve özel durumlarda ödemenin ne şekilde yapılacağı komitece belirlenir.

2.4.5 Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için verilecek burs süresi 2 (iki) yıl ile sınırlıdır.

2.4.6 Okulunu, herhangi bir sebeple erken bitiren öğrenci bu durumu Komite’ye bildirmekle mükelleftir. Bu bilgiyi vermediği tespit edilen öğrenciden ödenmiş olan meblağ talep edilebilir.

2.5 Bursun İptali veya Askıya Alma Koşulları

2.5.1  Burs, öğrencinin öğrenime ara vermesi halinde, ara verdiği süre boyunca askıya alınır veya ara verme nedenine bağlı olarak iptal edilebilir. Sağlık sebebiyle ara verilmesi durumunda Komite’nin uygun bulmasına bağlı olarak, burs devam edebilir.

2.5.2  Verilen Burs, aşağıdaki hallerin varlığı halinde, Burs Komitesi kararıyla iptal edilebilir.

a. Öğrencinin eğitim/öğrenim gördüğü programda yıl sonu itibarıyla kümülatif olarak 4 üzerinden 2,0 (veya eşdeğer) not ortalamasının altına düşmesi.

b. Öğrencinin eğitim/öğrenim gördüğü kurumla ilişkisinin kesilmesi

c. Öğrencinin vatandaşlığının sona ermesi veya ikinci bir vatandaşlık alması

d. Öğrencinin yasalarca suç sayılan, insanlık onuruna, toplumun etik değerlerine ve öğrencilik niteliklerine aykırı davranışının tespit edilmesi.

e. Öğrencinin disiplin cezasına çarptırılması.

f. Öğrencinin eksik ve/veya yanıltıcı bilgi verdiğinin veya evlilik, başka kurumdan burs alma vb. nitelikte önem arz eden bilgilerinin güncel halini Vakfa iletilmediğinin tespit edilmesi.

g. Öğrencinin mali durumunun burs ihtiyacını ortadan kaldırır şekilde düzelmesi.

h. İşbu yönergede öngörülmeyen ancak Yönetim Kurulunca gerekli görülecek hallerde

 

BÖLÜM 3 – BAŞVURU SÜRECİ

3.1 Burs Duyuruları

3.1.1 Burs duyuruları Vakfın ve/veya Vakfın anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların sosyal medya hesapları, resmi web siteleri gibi elektronik platformlar üzerinden duyurulur ve takip edilir.

3.1.2 Burs duyuruları her yıl Eylül ayında yayınlanır. Vakfın imkanları ve gönüllü bursu vermek isteyenlerin sayısına bağlı olarak Yönetim Kurulu Komite’nin tavsiyesi üzerine aynı öğrenim yılı içinde ikinci bir duyuru ve başvuru sürecinin başlatılmasına karar verebilir.

3.2 Başvuru Belgeleri

Bursiyerlerden başvuru ve burs tahsisi aşamasında aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere bazı bilgi ve belgeler talep edilebilir. Vakıf bu bilgi ve belgeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanır, saklar ve imha eder. Başvuru ve tahsis aşamasında talep edilecek bilgi, belge ve koşullar ilgili burs duyurusunda ayrıca belirtilir.

a. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu

b. Orta öğretime başlayanlar için Sınav sonuç belgesi, Lisans eğitimine yeni başlayanlar için,  YGS/LYS Yılı, Puanı ve Puan Türü Belgesi,

c. Özel Yetenek Sınav Sonuç Belgesi

d. Puan türüne göre Türkiye sıralaması

e. Lisans eğitimine devam edenler için, Öğrenci Belgesi ve Transkript

f. Vesikalık Fotoğraf (2 adet)

g. E-Devlet üzerinden alınacak adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi

h. KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen belgenin imzalanması

3.3 Öğrenci Seçim Prosedürü

3.3.1 Bursiyerlerin seçiminde başvuruların sayısına bağlı olarak ön değerlendirme sonrasında öğrenciler karşılıklı veya uzaktan görüşmeye davet edilebilir.

3.3.2 Öğrenciler ilgili Burs duyurusunda yer alan kriterlere göre değerlendirilir.

3.3.3 Burs almaya hak kazanan kişilerin adı vakfın internet sitesinde yayınlanır.

3.3.4 Gönüllü burslarının verilmesinde Vakfın değer ve ilkelerine ters düşmeyecek ilave ölçütler göz önüne alınabilir.

 

BÖLÜM 4 DİĞER

4.1 Burs Komitesi

4.1.1 Komite bu yönergeye uygun olarak Vakfın burs süreçlerini yönetmekle görevli birimdir.

4.1.2 Komite, Yönetim Kurulu tarafından atanmış en az 5 üye ile kurulur. Gerekli görüldüğünde komiteye yeni üyeler atanabilir.

4.1.3 Komite üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi dolan üyeler, Yönetim Kurulunca yeni atama yapılıncaya kadar. Görevlerini sürdürür.

4.1.4 Komite kendi üyeleri tarafından bir komite sekreteri seçer. Komite sekreterinin görevi çalışma belgelerini hazırlamak, çalışmalara ait kayıt ve dosyaları tutmak, düzenlemek, muhafaza etmek ve dönem sonunda Genel Müdüre teslim etmektir.

4.1.5 Komite her yıl Eylül ayında Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde burs başvuru duyurusunu hazırlar ve yayınlar.

4.1.6 Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bursiyerleri seçer.

4.1.7 Burs alan öğrencilerin başarılarını ve bu yönetmeliğe uygun hallerinin sürdüğünün takip ve kontrolünü yapar.

4.1.8 Burs alan öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine destek olacak etkinlik ve toplantıları planlar ve düzenler.

4.1.9 Yıllık yapılan faaliyetlerle ilgili bilgilendirme raporunu ve gelecek yıla ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

4.1.10 Yönetim Kurulunca konusuyla ilgili verilen diğer görevleri yerine getirir.

4.1.11 Komite üyelerinin çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verir.

4.2 Yürürlük

Bu yönetmelik, Bilim Ağacı Vakfı Yönetim Kurulu’nun — / — .2021 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

İletişim

Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 Kat: 2 , 06810 SMK Kule
Çankaya / ANKARA

Sosyal Medya

Sosyal Medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.